ѡ ɡ .


0.13 ɡ 3857.66 ɡ .


ʡ .


ɡ 446.3 256.6 4.03 .


3 ɡ 3.45% 0.63% 0.29%.


9.78% 1.7% "".


0.35% 0.25%.


6.36% 0.4% 0.29%.


ѡ ʡ 0.65%.