0.02%

ߡ .


0.02% 0.76 ɡ 3752.52 ɡ .

ɡ ɡ .

461.6 363.7 5.07 .

ɡ 3.26% 14.2% 10.77% .

2.8% 3% 1.1%.

1.17% 2.07% 0.84% 5.88%.

0.97% 5.190 .

3 ѡ 2.9% 5.9% .