ɡ ɡ .

1.24 2% 63.87 0.7%.

1.3% ɡ 81 59.96 1.5%.

.

10.3