ɡ .
0.01% 0.4 4052.57 ɡ .
0.75% 5.310 .
0.31% 0.29% 0.21% .
0.23% 0.26% ѡ .
0.42% ʡ 0.35% 0.51%.
ɡ 468.4 441 413 301.5 .