.
0.25 4.6 . / . 3 5 4.1 . ɡ ϡ . ɡ . 1.3 ɡ 500 1.4 . " ". ǡ . . " ( ).... . () ... ". ./ .
. ɡ . 7.6 2.964.97 . . . ȡ . 30 ɡ .