0.12% 3.6 2919.64
274.53 319.27 .
216.96 228 .
1.36% 1.85%.
1.23% .
1.15% 5.25% 1.82%.
ɡ 0.60% 0.6%.