CFD ɡ . NSFX . : ߡ ӡ FTSE CAC ɡ .
NSFX1- 2- 1:1003- .4- ( ).5- (ECN)6-